Join waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email We won't share your address with anybody else.

Investor Relations

Vill du också investera i Sjöstrand Coffee Concept?

SJÖSTRAND COFFEE INT AB:
Kallelse Årsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB, 20 april 2020

Aktieägarna i Sjöstrand Coffee Int AB (publ), 559024-7275, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 april 2020 kl 19.00. Årsstämman äger rum på Jaktvarvsplan 3, 112 36 Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska senast den 13 april 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, samt anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast den 13 april 2020 kl 09.30.
Anmälan görs via e-post: info@sjostrandcoffee.se eller skriftligen via post till Sjöstrand Coffee Int AB, Mörtviksbacken 10, 13469 Ingarö.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 13 april 2020. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 13 april 2020.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av stämmans ordförande och protokollförare vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning
  8. Beslut:
   a, om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
  9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
  10. Val av styrelse med eventuella suppleanter, samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
  11. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
  12. Styrelsens förslag till bemyndigande om optionsprogram för nyckelpersoner
  13. Övriga frågor
  14. Stämmans avslutande

/Styrelsen

 

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB
Tfn: 08-6770071
E-post: niklas@sjostrandcoffee.se  

Om Sjöstrand Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designar och utvecklar produkter inom segmentet kaffe med ett tydligt miljöfokus.

 

Nyheter

Prenumera på vårt nyhetsbrev för investerare

* obligatorisk